Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

EVAPORACE

 

diagram odpřování-chlazení... nebo též vypařování je skupenská přeměna kapaliny na plyn, a to pouze z povrchu (kapky). Nejedná se o vypařování z celého objemu kapaliny jako je tomu v případě varu.

Z kapaliny se vypařují jen ty molekuly, jejichž energie je dostatečná k překonání kohezních sil, a jejichž pohyb směřuje k volnému povrchu kapaliny, takže projdou povrchovou vrstvou a opustí kapalinu do volného prostoru.

V   případě našeho vysokotlakého mlžícícho systému je tato fáze vyřešena  speciálními mlžícími tryskami, do kterých je pod vysokým tlakem vháněna studená voda.

Po rozprášení vody vysokotlakými tryskami do prostředí se jemná vodní mlha roztahuje, resp. vodní kapky se od sebe vzdalují a postupně se přeměňují na vodní páru (odpařují) a odebírají teplo z okolí.

životnost kapekKvalita a hustota vodní mlhy závisí na velikosti kapek a teplotě okolí. To určuje délku životnosti vodních kapek ve vodní mlze. Čím menší kapky vodní mlhy vytvoříme, tím je jejich živostnost kratší. Ovšem v závislosti na teplotě okolního vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu. Pokud bude teplota okolního vzduchu nízká (např. okolo 5°C) nebo vlhkost vzduchu příliš vysoká (nad 80%), pak i životnost kapek bude mnohem delší a bude docházet ke smáčení povrchů, protože se kapky nestihnou včas vypařit a dopadnou na zem (povrch předmětů).

Jaká je životnost různě velkých kapek (od 0,1 mm po 1mm) v závislosti na teplotě (200°C - 1000°C) jsme ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava zkoumali v laboratorních podmínkách (viz graf). Abychom dostali relevantní výsledky a naměřili vypovídající hodnoty s dostupnou technologií, museli jsme použít extrémní teploty do 1 000 °C. Tento postup nešel díky technické náročnosti aplikovat na teploty v intervalu cca 5°C - 100°C. Nicméně analogie evaporace kapek je reciproční, jen časové intervaly na jejich odpařování  při nižších teplotách jsou delší (v řádu sekund).

Opakem vypařování je kondenzace.

dot