Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

 

Výzkum hašení hořlavých látek

Při spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství byly komponenty firmy PKS Servis použity u experimentu, který sledoval hašení vybraných typů hořlavých kapalin pomocí vodní mlhy. V první fázi experimentu bylo testováno hašení motorové nafty, technického benzínu a petroleje. Měřicí aparatura byla sestavena podle schématu následujícího obrázku:

02 - schéma sestavy hašení

Při měření byla sledována teplota v různých výškách (viz předchozí obrázek - rozsah 0cm až 45cm), hustota tepelného toku a doba hašení při použití trysky s otvorem 0,40 mm. Změřený průtok vody danou tryskou činil 0,145 l.min-1.

Doba hašení závisí jak na typu hořlavé kapaliny, tak na parametrech vodní mlhy. V průběhu hašení dochází ke zvýšení intenzity hoření v kombinaci s postupným potlačováním hoření, než dojde k celkové terminaci.

Nejzajímavější fotografie zobrazující proces hašení jsou uvedeny níže:

01 - hašení ohně vodní mlhou

dot